GDPR-Policy

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi på Löftadalens Ekonomiservice hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering
Ledningen (styrelsen) ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av ledningen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Ledningen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets ledning, styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar
Ledningen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Ledningen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Ledningen har delegerat implementering av denna policy till medarbetaren Susanne Thorin.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

För mailhantering gäller följande:

  • Personuppgifter bör ej hanteras via mail utan via andra kommunikationssätt.
  • Intern och extern mailkommunikation rensas löpande.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske årligen.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Susanne Thorin, som sedan ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.